Cụ thể như sau:

1 Hosting cho tên miền này chưa được khởi tạo. Đăng ký hosting

2 Tên miền chưa được add vào hosting. Đăng ký hosting

3 Gói hosting cho tên miền này đã bị xóa khỏi máy chủ. Đăng ký hosting

4 Gói hosting đã được chuyển sang máy chủ khác nhưng tên miền chưa trỏ sang máy chủ mới. Hướng dẫn chi tiết

Status: 403 Forbidden Content-Type: text/plain; charset=utf-8 403 Forbidden Executing in an invalid environment for the supplied user