C# Cơ Bản

C# là ngôn ngữ đơn giản, hiện đại, rõ ràng, hướng đối tượng, được phát triển bởi Microsoft từ sáng kiến của Anders Hejlsberg. Loạt bài này sẽ giúp bạn hiểu cơ bản về ngôn ngữ C# và cũng sẽ giúp bạn thông suốt những khái niệm nâng bao khác liên quan đến ngôn ngữ lập trình C#.

Người học

Loạt bài này được biên soạn cho những người mới bắt đầu, giúp hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#.

Prerequisites

C# programming is very much based on C and C++ programming languages, so if you have a basic understanding of C or C++ programming, then it will be fun to learn C#.

Execute C# Online

For most of the examples given in this tutorial you will find Try it option, so just make use of this option to execute your C# programs at the spot and enjoy your learning.

Try following example using Try it option available at the top right corner of the below sample code box −

using System;
namespace HelloWorldApplication
{
  class HelloWorld
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     /* my first program in C# */
     Console.WriteLine("Hello World");
     Console.ReadKey();
   }
  }
}